Image 1 of 1
A man drags a beaten up washing machine over a pontoon bridge across the Yellow River near Zhongwei, Ningxia Hui Autonomous Region on Sunday, 13 May 2007.
A man drags a beaten up washing machine over a pontoon bridge across the Yellow River near Zhongwei, Ningxia Hui Autonomous Region on Sunday, 13 May 2007.